برگزاری جلسه در کنسولگری سفارت فدراسیون روسیه درتهران

بدنبال هماهنگی های به عمل آمده از طرف بخش کنسولی وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشستی در روز پنجشنبه مورخ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ در محل سفارت فدراسیون روسیه در تهران با حضور جناب آقای روسلان 
( ROSLAN  ) کنسول محترم فدراسیون روسیه  و آقای علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران به همراه آقایان دکتر براری ودکتر تیو از فدراسیون حمل و نقل و لجستیک برگزار گردید .

در ابتدای این نشست آقای علی محمودی سرای ضمن تشکر برای برگزاری دیدار،  بر لزوم گسترش مناسبات تجاری و حمل و نقل فی مابین دو کشور تاکید کردند و از جمله اقدامات در جهت نیل به این هدف را حذف روادید برای رانندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا عنوان نمودند که این پیشنهاد مورد استقبال مقامات روسی قرار گرفت.

در ادامه آقای دکتر براری معاون بین الملل فدراسیون ضمن تشریح اهداف وظایف و جایگاه فدراسیون بر اهمیت و بهبود فرایند حمل و نقل و لجستیک در گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرده ومهمترین مطالبه فدراسیون و انجمن مالکان را تسریع و بهبود صدور ویزا برای رانندگان مسیر روسیه و ایران قلمداد کردند. در این رویداد آقای روسلان( ROSLAN ) نیز ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این جلسه آمادگی کامل کنسولگری را برای همکاری با فدراسیون و انجمن مالکان اعلام کردند

بنابر هماهنگی های به عمل آمده از طرف کنسولی وزارت محترم امور خارجه، آقای علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران در جلسه ای که در روز پنجشنبه ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ در محل سفارت فدراسیون روسیه در تهران با جناب آقای روسلان ( ROSLAN  ) بخش کنسولی فدراسیون روسیه وآقایان براری و تیو از فدراسیون حمل و نقل و لجستیک برگزار گردید و بر  گسترش مناسبات تجاری و حمل و نقل فی مابین دو کشور تاکید کردند.

در ابتدای جلسه آقای علی محمودی سرای ضمن تشکر برای برگزاری دیدار،  در خصوص زمینه های همکاری حمل و نقل وحذف  روادید برای رانندگان حمل و نقل مطالبی را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه آقای دکتر براری معاون بین الملل فدراسیون ضمن تشریح اهداف و وظایف و جایگاه فدراسیون بر اهمیت و بهبود فرایند حمل و نقل و لجستیک در گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرده ومهمترین مطالبه فدراسیون و انجمن مالکان را تسریع و بهبود صدور ویزا برای رانندگان مسیر روسیه و ایران قلمداد کردند.

در این رویداد آقای روسلان( ROSLAN ) نیز ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این جلسه آمادگی کامل کنسولگری برای همکاری با فدراسیون و انجمن مالکان را اعلام کردند.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری