هیات مدیره

 

 

لیست اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

 

رییس هیات مدیره علی محمودی سرای
نایب رییس هیات مدیره پرویز تورانی قزوینی
خزانه دار وعضو هیات مدیره فریده فیروزفر
عضو هیات مدیره امیر رحمان پور
عضو هیات مدیره بهمن جعفری
 عضو هیات مدیره اسماعیل ابراهیمی
عضو هیات مدیره عباس بابا مرادی
بازرس اصلی رامین طالب زاده
بازرس علی البدل افشین مهرجو
دبیر محمد اسماعیلی

 

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری