جلسه کمیته بیمه، ترانزیت و گمرک انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

 ✅اولین جلسه کمیته تخصصی  بیمه، ترانزیت و گمرک  در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ساعت   ۱۵ در محل سالن کنفرانس انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران و با حضور اکثر اعضای محترم کمیته برگزار گردید .

✅شرح جلسه:

دراین جلسه به بحث وبررسی نشست هم اندیشی توسعه صادرات،  اهمیت نقش خدمات ترانزیت در توسعه صادرات غیرنفتی چالش ها پرداخته شد و الزامات جهت تسهیل و تسریع در فرآیند تجارت و راهکارهای افزایش بهره وری در مرزهای کشورمورد بحث و بررسی قرارگرفت.

 

✅ همچنین پیرامون موضوعات مطرح شده در خصوص نوسازی ناوگان حمل ونقل بین المللی جاده ای نظراتی مطرح گردید و نحوه مکانیزم شماره گذاری راهنمایی و رانندگی برای کشنده و بارگیر های وارده به کشور راهکار ارائه گردید

 

✅در خصوص سرمایه گذاری و بهره وری با توجه به شرایط موجود در خصوص واردات کامیون  و بارگیرها توسط شرکتهای حمل ونقل بین المللی کامیون محور مقرر گردید نظرات در این خصوص به انجمن ارسال گردد

 

✅درنهایت جلسه در ساعت ۱۷ به پایان رسید.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری