هیات مدیره

 

 

لیست اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

 

رییس هیات مدیره علی محمودی سرای
نایب رییس هیات مدیره پرویز تورانی قزوینی
عضو هیات مدیره امیر رحمانپور
عضو هیات مدیره مجید یامی
عضو هیات مدیره بهمن جعفری
منشی و عضو هیات مدیره اسماعیل ابراهیمی
خزانه دار و عضو هیات مدیره فریده فیروزفر
عضو علی البدل محمد عددیان نیشابوری
عضو علی البدل اسماعیل داداش زاده
بازرس اصلی رامین طالب زاده
بازرس علی البدل رضا گیلک

 

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری