هیات مدیره

 

 

لیست اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

 

رییس هیات مدیره علی محمودی سرای
نایب رییس هیات مدیره غلامحسین فیروزی
عضو هیات مدیره محمد نیک پی
عضو هیات مدیره مجید یامی
عضو هیات مدیره امیر رحمانپور
منشی و عضو هیات مدیره اسماعیل ابراهیمی
خزانه دار و عضو هیات مدیره فریده فیروزفر
عضو علی البدل پرویز تورانی
عضو علی البدل رضا گیلک
بازرس اصلی رامین طالب زاده
بازرس علی البدل رحیم قلی زاده
عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری