برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

اولین جلسه مشترک کمیسیون های انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران در سال جاری در ساعت۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ با دستور جلسه بحث و بررسی در خصوص تشکیل کمیته های تخصصی و توضیحات ارائه شده توسط آقای علی محمودی سرای در محل سالن جلسات انجمن و با حضور اعضای محترم انجمن برگزارگردید ✅

#علی_محمودی_سرای

#انجمن_شرکتهای_حمل_و_نقل_بین_المللی_مالکان_کامیون_ایران

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری